fbpx

Jouw privacy is erg belangrijk voor Babientje. We stellen alles in het werk om je privacy te waarborgen
wanneer je persoonlijke gegevens achterlaat op onze website. Hier kan je lezen hoe we persoonlijke
gegevens van onze klanten verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe ze worden bewaard.
Wat wordt verstaan onder persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk
persoon. Dit kan zowel de naam van een persoon zijn als een foto, een telefoonnummer, een code, een
bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, enz.
Het begrip beperkt zich niet tot gegevens die de persoonlijke levenssfeer van personen betreffen. Zelfs
de gegevens die betrekking hebben op het professionele of openbare leven van een persoon worden als
“persoonsgegevens” beschouwd.
Alleen de gegevens die een natuurlijk persoon betreffen worden in aanmerking genomen en niet diegene
betreffende een rechtspersoon of een vereniging (civiele of commerciële vennootschap of een vzw).
Waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen
Wij verzamelen je persoonlijke gegevens om je te kunnen voorzien van een uitmuntende klantenservice.
Aan de hand van je persoonlijke gegevens heb je eenvoudig toegang tot onze producten en diensten en
word je op de hoogte gebracht van speciale producten die wellicht interessant zijn voor jou. Daarnaast
gebruiken we je persoonlijke gegevens om je op de hoogte te houden van aanbiedingen en andere informatie waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn.
Moet je je persoonlijke gegevens achterlaten?
Op bovenstaande bepalingen zijn geen uitzonderingen mogelijk tenzij je hiervoor ernstige en
gerechtvaardigde redenen kan inroepen.
Indien je wenst dat de verzamelde gegevens niet gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden kan je dit
kosteloos melden door te mailen of kan je je uitschrijven op onze
communicatie via de ‘uitschrijven’ link die aanwezig is op elke communicatie die we uitsturen.
Je gegevens delen we nooit met derden, met uitzondering van:
● Mailchimp die onze direct mailings voor ons verzorgt
● Manychat die instaat voor de facebook berichten die we je nu en dan toesturen
Sommige van deze bedrijven hosten de gegevens in de Verenigde Staten, maar garanderen dat de
gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving ter
bescherming van je privacy op basis van de ‘Safe Harbor Principles’.
Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door Babientje worden verzameld, bijvoorbeeld
wanneer je onze website bezoekt, wanneer je producten of diensten aanschaft of wanneer je contact
opneemt met onze verkoop- of servicedienst.
Welke informatie wordt verzameld?
● Contactgegevens en gegevens ter identificatie (waaronder adres, telefoonnummer,
geboortedatum, e-mailadres (…)
● Interesses en het type van de reeds aangekochte goederen
● Cookies
● IP gegevens bij het bezoeken van onze site
● Klantgegevens door onze eigen IT-systemen
Verantwoordelijke van de verwerking en doeleinden van de verwerking
Babientje  is de verantwoordelijke van de verwerking en
verwerkt je persoonlijke gegevens enkel voor volgende doeleinden:
● voor het leveren van een uitstekende klantenservice
● voor onze klantenadministratie
● voor marketingdoeleinden, waaronder direct marketing, om je op de hoogte te houden van de
nieuwste producten, nieuwe softwareversies en speciale aanbiedingen
● voor interne rapporterings doeleinden
● voor klanten segmentatie en klanten profilering
● voor het beter afstemmen van onze website(s) op de wensen en voorkeuren van onze
bezoekers en klanten.
Aanvaarding van cookies is niet verplicht, je kan te allen tijde via de instellingen van je browser weigeren
dat cookies op je toestel worden geplaatst. Je kan tevens te allen tijde de geplaatste cookies van je
computer verwijderen. (Raadpleeg hiervoor de instructies van je toestel of internetbrowser.)
Inzage en correctie
Weet je graag welke gegevens er van jou in ons bestand zitten, of wil je dat we bepaalde persoonlijke
gegevens schrappen of aanpassen, dan kan je dit aanvragen door een gedagtekend verzoek samen met
en kopie van je identiteitskaart verzenden naar Babientje – Bouwelsesteenweg 20, 2560
Nijlen. Aanvragen worden behandeld binnen de 30 dagen en verwerkt binnen de 45 dagen.
Openbaar register
U kan tevens te allen tijde het openbaar register bij de privacy commissie raadplegen op
www.privacycommission.be, sectie openbaar register.
Schending van je rechten
Indien je van oordeel bent dat Babientje je privacy op welke manier dan ook heeft geschonden,
kan je in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via mail. We zullen er alles aan doen om de vermeende schending recht te zetten. Mocht een onderlinge schikking niet mogelijk zijn, dan kan je terecht bij de privacycommissie voor verdere informatie.
Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van
Antwerpen bevoegd.
Wij gebruiken ook cookies!
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden
en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren
(bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en
aanbiedingen te tonen.
Als je de website van Babientje wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.
Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.
Dit kan via volgende manieren:
Bij browser – Microsoft Internet Explorer:
● In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
● Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle
cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
● Klik op ‘OK’.
Bij browser – Mozilla Firefox
● Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
● Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil
worden’ niet is aangevinkt.
● Klik op ‘OK’.
Bij browser – Google Chrome
● Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
● Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content
settings’.
● Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
Bij browser – Safari
● Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-
venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.
● Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’.
● Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.
Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Welk nut hebben deze cookies?
Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn
veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te
identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang
kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die
onze diensten op hun website adverteren.
Rechten van de gebruiker?
Iedere Gebruiker kan ervan uitgaan dat Babientje zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’
verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Babientje  garandeert dan ook dat de
gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 In ieder kan de gebruiker
terugvallen op volgende rechten:
● Iedere gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en
gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen
van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet. De
gebruiker kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de
voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens
verkregen werden met het oog op direct marketing.
● Iedere gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie
rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de
doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen
betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
● Babientje engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling.
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs
uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere
verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als gebruiker om
onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige
aanpassingen te maken binnen zijn gebruikersregistratie.
Het is aan de gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De gebruiker oefent zijn
recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Babientje, per post of per e-mail via info @
babientje.be. Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te
verschaffen. Babientje verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te
geven.